З В І Т про роботу ліцею «ЕКО» № 198

у 2022-2023 навчальному році

2022-2023 н.р. З В І Т про роботу ліцею «ЕКО» № 198...


у 2021-2022 навчальному році

2021-2022 н.р. З В І Т про роботу ліцею «ЕКО» № 198...


у 2020-2021 навчальному році

У 2020-2021 навчальному році ліцей «ЕКО» № 198 керувався у своїй діяльності Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» та Статутом ліцею «ЕКО» № 198.У Законі України «Про повну загальну середню освіту» метою закладу загальної середньої освіти є всебічний розвиток, навчання, виховання, виявлення обдарувань, соціалізації особистості, яка здатна до життя у суспільстві, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти упродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Головне стратегічне завдання ліцею «ЕКО» № 198 – створити систему освіти, яка має забезпечити умови для інтелектуального, соціального, морального та фізичного розвитку учнів, тим самим виховуючи всебічно розвинену особистість здатну реалізувати себе в повній мірі у дорослому житті, виховати конкурентоспроможну особистість, яка має попит на сучасному ринку праці, є рівноправним членом Європейського Союзу. Пріоритетним напрямком Стратегії розвитку ліцею «ЕКО» № 198 є реалізація вимог Державних стандартів початкової, базової середньої та профільної середньої освіти, нового Закону України «Про освіту», створення умов для виховання особистості свідомого громадянина України на пріоритетах і принципах Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті.

З цією метою у ліцеї «ЕКО» № 198 забезпечується наступність між всіма рівнями повної загальної середньої освіти:

1. Рівень початкової освіти, що передбачає виконання вимог державного стандарту початкової освіти (1-4 класи).

2. Рівень базової середньої освіти, що передбачає виконання вимог державного стандарту базової середньої освіти (5-9 класи).

3. Рівень профільної середньої освіти, що передбачає виконання вимог державного стандарту профільної середньої освіти (10-12 класи).

Освітні програми початкової, базової та повної загальної середньої освіти ліцею «ЕКО» № 198 передбачають досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти. З метою виконання вимог Державних стандартів освіти у ліцеї «ЕКО» № 198 створено освітній простір для розвитку якісної системи освіти на всіх рівнях закладу. У 4-х класах учні навчаються за педагогічною технологією «Росток», яка сприяє високому рівню інтелектуального розвитку молодших школярів. В 5-9-х класах здійснюється поглиблене вивчення окремих предметів: математики, географії, української мови та літератури. У всіх 10-11-х класах проводиться профільне навчання учнів з математики та географії.

У ліцеї «ЕКО» № 198 протягом 2020-2021 навчального року навчалось 1296 учнів. Одинадцяті класи закінчило 89 учнів. З них із золотою медаллю - 11 учнів, зі срібною медаллю – 1 учень. Дев’яті класи закінчило 120 учнів, з них зі свідоцтвом з відзнакою - 17 учнів.

Навчально-виховний процес у ліцеї здійснювали 97 педагогів. Серед них 70 педагогів мають вищу кваліфікаційну категорію, 32 - педагогічне звання «учитель-методист», 27 - педагогічне звання «старший учитель».

З метою створення освітнього простору для розвитку якісної системи освіти відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня, удосконалення професійної компетентності педагогів ліцею «ЕКО» № 198, інноваційного розвитку освітнього процесу в ліцеї «ЕКО» № 198 протягом 2020-2021 навчальному році здійснювалась науково-методична робота. Педагогічний колектив ліцею «ЕКО» № 198 працював над впровадженням науково-методичної теми «Реалізація стратегії розвитку ліцею «ЕКО» № 198 через формування ключових компетентностей учасників освітнього процесу». Організації методичної роботи сприяла науково-методична рада ліцею «ЕКО» № 198 на чолі з директором ліцею Недбайлом Олександром Борисовичем.

У ліцеї «ЕКО» № 198 у 2020-2021 н. р. продовжувалось творче співробітництво в вищими навчальними закладами міста Києва:

- Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,

-Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана

- Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова.

Основними напрямками співпраці з вищими навчальними закладами є співробітництво в галузі інноваційної освітньої діяльності, виявлення і підтримки талановитих дітей, реалізації додаткових загальноосвітніх програм, розвитку системи професійної орієнтації ліцеїстів.

Відповідно до Закону України «Про освіту», листа Міністерства освіти і науки України № 1/9 – 141 від 04.03. 2020 р. «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» та плану роботи ліцею «ЕКО» № 198 на 2020-2021 н. р. науково-методична робота ліцею сприяла мотивації вчителя до творчої ініціативи, професійного зростання, пошуку нових прийомів педагогічного впливу на учнів. Протягом навчального року у ліцеї здійснювався безперервний професійний розвиток педагогічних працівників. Педагоги брали активну участь в онлайн конференціях, тренінгах, вебінарах, які проводились Інститутом післядипломної освіти Київського університету імені Б. Грінченка, а також на освітніх платформах «На урок», «Всеосвіта», «ЕdEra», «Prometheus», НУШ. Всі педагоги отримали сертифікати підвищення кваліфікації. На засіданнях педагогічної ради розглядались такі важливі для реалізації освітньої програми ліцею питання:

- Затвердження «Стратегії розвитку ліцею «ЕКО» № 198 на 2020-2025 рр.»

- Затвердження «Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ліцею «ЕКО» № 198.

- Підвищення рівня навчальних досягнень учнів ліцею «ЕКО» № 198.

- Критерії оцінювання сучасного уроку в контексті положень Нової української школи.

- Адаптація учнів 5-х класів ліцею «ЕКО» № 198 до навчання у нових умовах середної школи.

- План заходів запобігання проявам дискримінації, булінгу здобувачів освіти ліцею «ЕКО» № 198.

Методичні об’єднання вчителів-предметників ліцею «ЕКО» № 198 у 2020-2021 навчальному році впроваджували в освітній процес сучасні освітні технології, що сприяють формуванню ключових компетентностей ліцеїстів. Педагоги поєднували активні та інтерактивні методи і технології організації пізнавальної діяльності учнів: дискусії і обговорення, розв'язання проблемних питань, мозковий штурм, робота в групах, інтерв'ю, аналіз аргументів «за» і «проти», навчальні ігри, створення проєктів, презентацій та виставок, проводилися нестандартні уроки. Особливістю цього навчального року було навчання учнів у дистанційному форматі у зв’язку із запобіганням поширення інфекції Covid – 19. Для підвищення цифрової компетентності педагогів ліцею «ЕКО» № 198 у вересні 2020 року було проведено семінар-практикум з теми «Особливості організації дистанційного навчання у 2020-2021 н.р.», під час якого проведено тренінги щодо використання в освітньому процесі Інтернет-програм. Протягом навчального року всі педагоги показали свою цифрову компетентність, мають успіхи в опануванні сучасних онлайн-інструментів для дистанційного навчання. Під час карантину проводились дистанційні уроки зі всіх предметів за допомогою електронних освітніх платформ і сервісів «Google Classroom», «Google Meet», «Zoom», «Discord», «Viber». Учителі початкових класів активно використовували під час карантину програму «Розумники». У ліцеї постійно проводився онлайн-контроль за організацією освітнього процесу та виконанням програм.

З метою впровадження інноваційних технологій в освітній процес ліцею «ЕКО» № 198 ротягом навчального року працювали творчі групи педагогів.

В рамках реалізації дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня з теми «Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі» творча група педагогів-експериментаторів здійснювала апробацію електронних підручників з алгебри, геометрії, української мови для 8 класу (вчителі Зінькова Л.В., Цесаренко О.Ю., Стасюк Н.М., Голяка С.Г.). Проведення уроків алгебри, геометрії та української мови в експериментальному 8-Г класі сприяло успішному застосуванню в освітньому процесі електронних підручників, підвищенню цифрової компетентності учнів 8-Г класу.

Творча група вчителів української мови та літератури (Гончарук Л. М., Хлєбік Ю. В., Колотій Ю. В.) розробляли тему «Формування ключових компетентностей ліцеїстів на уроках української мови та літератури». Протягом навчального року учасники творчої групи працювали над формуванням життєвих компетентностей, критичного мислення учнів, створювали власні електронні ресурси для проведення онлайн уроків (сайт, блог). З метою вивчення творчого потенціалу учнів використовувались творчі завдання з літератури (асоціативне есе; відгук на прочитане; власні твори, тематично пов’язані із прочитаними творами). Створено тематичні тести в Google-формах (Колотій Ю. В.). Проведено відкритий урок з української мови в 11 класі з використанням різноманітних Інтернет-технологій (Хлєбік Ю. В.). Творча група вчителів іноземних мов ліцею (Нечипоренко-Воробйова С.О., Позняк Ю.В., Вітрук Д.І., Кісіль І.Д.) активно

працювала над формуванням компетентностей спілкування іноземними мовами. Учасники творчої групи вивчали та впроваджували на уроках інноваційні методи навчання (інтерактивні, проєктні, інформаційно-цифрові). Результати роботи педагоги представили під час проведення відкритих уроків (Кісіль І. Д.), заходів предметного тижня іноземних мов «Європа – це більше, ніж ви думаєте», присвячених вивченню європейської культури (вікторини, фестиваль, презентації).

Методична робота педагогічного колективу ліцею «ЕКО» № 198 сприяла підвищенню рівня професійної компетентності, розвитку творчої ініціативи, росту професійної майстерності педагогічних працівників. У 2020-2021 навчальному році було проатестовано 12 педагогів ліцею. Серед них на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 9 педагогів, на присвоєння вищої категорії - 1 педагог. Учителю української мови та літератури Хлєбік Юлії Володимирівні присвоєно педагогічне звання «учитель-методист». Педагоги ліцею «ЕКО» № 198 постійно підвищують свій методичний рівень з різних формах курсової перепідготовки, шляхом самоосвіти. Результатом цієї роботи є індивідуальні дослідження вчителів, якими вони діляться з колегами в ліцеї, а також публікують свої методичні матеріали:

Грищук Ірина Сергіївна. Науково-методична підтримка інноваційної діяльності та науково-пошукової роботи вчителів природничо-математичного циклу. – Сайт «Всеосвіта», 21.08.2020.

Маленко Ніна Анатоліївна. Діагностична робота з предмету «ЯДС». Діагностична робота на тему «Звуковий аналіз з літерою Р». Діагностична робота на тему «Звуковий аналіз з літерою Я». Дидактичний матеріал на тему «Звуковий аналіз». - Сайт «Всеосвіта», 26.11.2020.

Маленко Ніна Анатоліївна. Пам’ятка на зимові канікули. - Сайт «Всеосвіта», 30.12.2020.

Маленко Ніна Анатоліївна. Наочність для фотографування на прощання з Буквариком. - Сайт «Всеосвіта», 23.05.2021.

Учитель історії Матвійчук Ірина Анатоліївна, переможець міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року -2020», у цьому навчальному році брала активну участь у проєкті «Відкритий урок» телеканалу «ТРК Київ», в рамках якого в ефір вийшли її уроки з історії України для 9 класу. Проведені нею уроки показують високий рівень знань та професійної компетентності вчителя. У роботі з молодими вчителями ліцею проводиться наставництво. Педагоги-наставники Костюченко Олена Леонідівна, Зінченко Людмила Анатоліївна надають методичну та практичну допомогу молодим учителям Іщук Н. А. і Арабаджи Н. С., діляться з ними багатим досвідом своєї роботи. У 2020-2021 навчальному році молодий педагог учитель біології Іщук Наталія Анатоліївна успішно пройшла атестацію.

Відповідно до плану науково-методичної роботи ліцею «ЕКО» № 198 на 2020-2021 н. р. була спланована робота методичних об’єднань ліцею, яка була спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи педагогів, впровадження Державних стандартів середньої освіти, створення умов для формування ключових компетентностей учнів та педагогів. Всі методичні об’єднання організували роботу над науково-методичною темою ліцею, роботу з обдарованими ліцеїстами в секціях наукового товариства ліцею, проводили для учнів предметні тижні, декади, свята, шкільні предметні олімпіади, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт.

Одним із найважливіших завдань сучасної початкової школи є розвиток пізнавальної активності молодших школярів, формування у них допитливості, бажання пізнавати нове. Свою діяльність вчителі початкових класів спрямували на створення творчої атмосфери на уроках, модернізацію форм, методів навчання і виховання дітей, а головне – на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем. В умовах дистанційного навчання проведено багато онлайн уроків з використанням нових Інтернет-сервісів, розроблено багато дидактичних електронних матеріалів. З метою розвитку пізнавальної активності, поглиблення знань учнів початкових класів проведено шкільну олімпіаду з математики серед учнів 4-х класів, конкурс знавців української мови імені П. Яцика серед учнів 3-4-х класів. У березні 2021 р. традиційно пройшов тиждень початкової школи. Цього року темою тижня було гасло «Пам’ятаєм щохвилини: ми всі – діти України!». Проведено багато цікавих заходів: конкурс читців поезій Т. Г. Шевченка «Ми – нащадки Кобзаря», конкурс ерудитів «Що ми знаємо про Т. Г. Шевченка?», конкурси малюнків, конкурс «Веселі нотки», вікторину «Здоров’я – найбільше багатство людини», «Веселі старти». Початкова школа ліцею продовжує проєкт «Родина – найвища цінність». Другим етапом проєкту була презентація дітьми родинних дерев, в кожному класі було представлені виставки родинних дерев. Інтелектуальна гра «Клуб веселих математиків» відбулася на паралелях 1-х та 4-х класів. Робота тижня була організована таким чином, що заходи охоплювали різні сфери діяльності, різні напрямки виховання, були цікавими, сприяли інтелектуальному розвитку дітей.

З метою розвитку пізнавальних інтересів, творчих здібностей і талантів учнів методичні об’єднання вчителів-предметників ліцею «ЕКО» № 198 спланували проведення предметних тижнів. Під час проведення тижнів педагоги ліцею використовували нові підходи до розвитку інтелектуальних здібностей ліцеїстів, інноваційні освітні технології: інтерактивні, проєктні, інформаційно-цифрові . У лютому відбувся тиждень іноземних мов «Європа – це більше, ніж ви думаєте» (голова методичного об’єднання – Нечипоренко-Воробйова Софія Олександрівна). Вчителями англійської та німецької мов були проведені тематичні уроки, присвячені вивченню культурних надбань європейських держав; брейн-ринги, вікторини, уроки-презентації. За участю учнів шостих класів проведені європейські паради та фестивалі. У восьмих класах пройшли уроки-презентації «Забуті таємниці Європи», брейн-ринги «Подорожуємо Німеччиною». Ліцеїсти 9-10-х класів брали участь у вікторині «Музичні десятиліття», присвяченій музичній культурі європейських країн. Всі заходи тижня мали пізнавальний, виховний зміст. Під час проведення тижня ліцеїсти збагатили свої знання про європейську історію та культуру.

У березні відбувся тиждень української мови та літератури, присвячений 200-річчю Тараса Шевченка, під час якого проведено багато різноманітних тематичних заходів: для учнів 5-х класів – конкурси читців «Шевченкове слово надихає», конкурси стіннівок та малюнків; для 6-7-х класів – тематичні диктанти; для 8-х класів – конкурси акторської майстерності «У серці зоріє святе ім’я». Учні 9-х класів працювали над проектом «Турагентство «Місцями Кобзаря». Учні 10-х класів вправлялися в мовознавчій грі «Найкращий знавець Орфографії». 11-і класи створювали меседж-інтерактив «Тарас Шевченко для мене – це…». Переможцем конкурсу читців творів Т. Шевченка стала учениця 11-А класу Сербіна Єлизавета (учитель Хлєбік Юлія Володимирівна).

У зв’язку з переходом ліцею «ЕКО» № 198 двічі у навчальному році на дистанційне навчання для запобігання поширення інфекції Covid – 19 та хворобою вчителів не проведено заплановані на цей рік предметні тижні історії, математики, природничих дисциплін, фізичної культури. Ці заходи будуть заплановані на наступний навчальний рік.

У 2020-2021 навчальному році у ліцеї «ЕКО» № 198 було продовжено експериментальне дослідження регіонального рівня з теми «Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі». У рамках дослідження проводилась апробація електронних підручників для 8 класу:

- Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. Алгебра. 8 клас.

Харків: «Гімназія», 2015.

- Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. Геометрія. 8 клас.

Харків: «Гімназія», 2015.

Творча група педагогів-експериментаторів працювала з учнями 8-Г класу:

Зінькова Лариса Вікторівна, учитель математики, проводила апробацію підручника «Геометрія»;

Цесаренко Олена Юріївна, учитель математики, проводила апробацію підручника «Алгебра».

Результати дослідно-експериментальної роботи показали, що підручники «Алгебра», «Геометрія» (автори Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С.) відповідають навчальним програмам. Електронні підручники можна використовувати на уроках всіх типів та на різних етапах уроку: пояснення нових знань, засвоєння теоретичного матеріалу, проведення тренувальних вправ, самостійної роботи, узагальнення навчального матеріалу. Структура підручників дозволяє вчителю переходити від простого навчального матеріалу до більш складного. У підручниках представлені різні типи задач, різноманітні завдання, які допомагають успішно формувати математичні компетентності школярів. Використання електронних підручників дає можливість педагогам зробити уроки більш змістовними та цікавими для учнів, активізувати пізнавальні здібності школярів. Ця робота сприяє успішному впровадженню в освітній процес електронного навчання. Педагоги одночасно дотримувались на уроках санітарно-гігієнічних норм при роботі з нетбуками, щоб не нашкодити здоров’ю учнів. У кінці навчального року проведено моніторинг навчальних досягнень учнів експериментального класу у вигляді перевірочних контрольних робіт з алгебри та геометрії. Контрольна робота з геометрії показала уміння учнів при розв’язуванні задач використовувати метричні співвідношення в прямокутному трикутнику, застосовувати теорему Піфагора і наслідки з цієї ж теореми. 86 % учнів показали високий і достатній рівні навчальних досягнень. Контрольна робота з алгебри показала знання учнів з тем «Квадратні рівняння», «Ділення многочленів»; уміння розв’язувати задачі за допомогою квадратних рівнянь, розв’язування рівнянь методом заміни, застосування теореми Безу при розв’язуванні вправ. 73,5% учнів показали високий і достатній рівні навчальних досягнень.

Рівень сформованості Кількість учнів
Високий 2 7,14%
Середній 22 78,57%
Достатній 4 14,29%
Загальна кількість 28

В рамках експерименту «Організаційні психолого-педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі» проведено психодіагностичне дослідження сформованості понятійного мислення за методикою “Оцінка понятійного мислення за допомогою методики «Порівняння понять». Порівнюючи поняття між собою, учні проводили визначення спільного поля семантичних ознак, виділяли найбільш стійкі та характерні ознаки і відокремлювали їх від непорівнюваних пар. У дослідженні брали участь 28 учнів 8-Г класу.

Відповідно до Закон «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», річного плану роботи ліцею «ЕКО» № 198 на 2020-2021 навчальний рік та з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді в ліцеї впродовж навчального року здійснювалась системна робота педагогічного колективу з розвитку інтелектуально та творчо обдарованої учнівської молоді, поглибленого вивчення науки шляхом ефективної роботи Наукового товариства учнів ліцею «ЕКО» № 198, активної участі ліцеїстів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, інтелектуальних, творчих конкурсах. Удосконаленню цієї роботи сприяло впровадження інноваційних освітніх технологій, компетентнісний підхід до розвитку інтелектуальних здібностей учнів, індивідуальна робота педагогів з учнівською молоддю. Педагогічний колектив ліцею забезпечив сприятливі умови для розкриття інтелектуальних та творчих здібностей учнів шляхом проведення предметних тижнів педагогічної майстерності, учнівських олімпіад з навчальних предметів, творчих конкурсів, індивідуальної роботи.

У жовтні 2020 року у ліцеї «ЕКО» № 198 проведено 1(шкільний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад, з 07.10 по 30.10.2020р. Шкільні олімпіади проведено зі всіх навчальних предметів. У шкільному етапі взяли участь 472 учня 5-11-х класів. Але у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в Україні не проведено районний етап Всеукраїнських олімпіад та конкурсів-захистів МАН.

Ліцеїсти брали активну участь у різноманітних творчих конкурсах. На виконання Указу Президента України від 09 листопада 2007 року № 1078 «Про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика» до Дня української писемності та мови у ліцеї «ЕКО» № 198 з 09 по 13 листопада проведено 1(шкільний) етап ХХI Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Методичне об’єднання вчителів початкових класів (голова МО Маленко Ніна Анатоліївна) залучило до участі у конкурсі 240 учнів 3-4-х класів. Методичне об’єднання вчителів української мови та літератури (голова МО Гончарук Наталія Миколаївна) провело конкурс серед учнів всіх 5-11-х класів. Учитель біології Костюченко Олена Леонідівна організувала проведення з учнями 9-Б класу природничого конкурсу-гри «Геліантус-2020», який відбувся 18 лютого 2021 року. Учасники гри отримали дипломи та медалі від творчого об’єднання «Соняшник». У травні 2021 року вчителі зарубіжної літератури Грідіна Ірина Іванівна і Ковбасенко Людмила Василівна залучили 280 учнів 5-10 класів до участі у творчому конкурсі «Sunflower», який показав високі знання ліцеїстів із зарубіжної літератури.

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією в Україні багато конкурсів проводилось он-лайн. У листопаді 2020 року вчитель початкових класів М’ялківська Регіна Євгенівна разом з учнями 4-Б класу взяли активну участь у Міжнародному освітньому конкурсі он-лайн «Олімпіс 2020 – Осіння сесія». Учні були нагороджені грамотами та дипломами з різних предметів від організаторів конкурсу. Учень 8-Г класу Большаков Платон брав участь у міському фестивалі стартапів он-лайн «Class ідея», став одним із переможців цього фестивалю та отримав сертифікат і подарунки від організаторів фестивалю. У грудні 2020 року учні ліцею Баширов Кемал (9-В клас) та Перець Дмитро (8-Г клас) вибороли друге місце у командному кубку он-лайн «Кришталева тура» з шахів серед навчальних закладів міста Києва, а у березні 2021 року Перець Дмитро посів 1 місце у міському етапі Чемпіонату з шахів та брав участь у Всеукраїнському етапі Чемпіонату.

Протягом навчального року педагоги ліцею активно працювали з учнями в секціях Наукового товариства ліцею «ЕКО» № 198 над створенням учнівських науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. Ліцеїсти 8-11-х класів працювали в таких секціях: фізико-технічної, математичної, української філології, зарубіжної літератури, суспільних наук, програмування, хіміко-біологічної, географії та економіки, іноземних мов. Ліцейські конкурси-захисти учнівських науково-дослідницьких робіт було проведено 23 грудня 2020 року. Під час проведення конкурсів-захистів було заслухано 78 учнівських робіт:

- МО вчителів фізико-математичних дисциплін - 28 робіт

- МО вчителів природничих дисциплін - 25 робіт

- МО вчителів української філології, зарубіжної літератури – 14 робіт

- МО вчителів іноземних мов - 7 робіт

- МО вчителів суспільних дисциплін - 4 роботи.

У міському етапі конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук «Дослідник», який проводився у цьому навчальному році у дистанційному форматі, брали участь чотирі учнівських роботи: 2 роботи у відділенні «Математика» і 2 роботи у відділенні «Технічні науки». Учень 8-Г класу Большаков Платон посів 2 місце у міському етапі конкурсу-захисту Малої академії наук у секції «Технологічні процеси та перспективні технології» відділення «Технічні науки» та отримав грамоту Київської МАН за другу свою дослідницьку роботу в секції «Електроніка та приладобудування» (педагогічний керівник – Зінченко Людмила Анатоліївна).

Театральний колектив ліцею під керівництвом художнього керівника Ларченко Тетяни Володимирівни представляв у районному етапі ХVI загальноміського конкурсу-фестивалю «Діалог держав: партнерство в освіті» країну міжнародного партнера Білорусь і посів 2 місце. Команда ліцеїстів виявила інтелектуальний потенціал, вдало представила дружні стосунки між народами, розкрила особливості національного характеру, показала свої яскраві творчі здібності, талант та артистичність. Методичне об’єднання вчителів фізичної культури та Захисту України у травні 2021 року підготувало учнів восьмих класів до участі у районному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Учні ліцею показали хорошу спортивно-військову підготовку та вибороли 2 місце.

Аналіз роботи з обдарованими учнями показує, що робота педагогічного колективу ліцею «ЕКО» № 198 сприяє досягненню високих результатів в розвитку особистості, її творчого потенціалу, ранній професійній орієнтації ліцеїстів.

Провідним напрямком виховної роботи ліцею «ЕКО» № 198 у 2020-2021 навчальному році стала передусім школа життєтворчості, яка сприяє розвитку особистості як творця і проектувальника свого життя. Виконувались прості, на перший погляд, питання. Як компетентно обрати свій життєвий шлях? Як утвердити демократичні цінності та ідеали? Виконання поставлених питань вимагало переосмислення змісту виховної роботи, суті педагогічних технологій, які б допомагали кожному ліцеїсту оволодіти мистецтвом жити, життєвою і соціальною компетентністю. У зв’язку з цим найважливішим завданням ліцею стало забезпечення всіх необхідних умов для розвитку особистості учня, його самореалізації, набуття життєвоважливих компетенцій. У сучасних умовах зростають вимоги виховання творчої особистості, здатної знайти своє місце на складних перехрестях життя, самовизначитися і реалізувати себе. Саме позакласна діяльність, участь учнів у різних його видах – важлива сфера, у якій можливості для вияву активності, особистісного самовизначення та самореалізації учнів є вельми широкими.

Завдяки виховній системі розкрились кращі риси характеру ліцеїстів і були виявлені їх творчі потенціали. Значна увага приділялась патріотичному вихованню ліцеїстів. Це і години творчого спілкування:

- Акція листи “Листи солдатам 93 бригади” Об’єднаних сил на сході України;

- створили куточки у шкільних кабінетах національної символіки;

- розробили цикл виховних заходів з питань вивчення і тлумачення державної і національної символіки посвята рою “Борщагівські соколи”;

- Шевченківська декада поезії “Уклін тобі, великий наш пророче”;

- години творчого спілкування “Слався, Тарасе Великий”;

- вечір пам’яті “Народжені, щоб бути вільними” — Небесній Сотні присвячується;

- відеоролик “Час і досі не загоїв рани — це одвічний біль Афганістану”;

- відеоролик “Чорнобиль — ніколи знову”;

- переглянули документальний фільм “Небесна Сотня”, “Зима, що нас змінила” 9-10 класи;

- урок — реквієм: “Рік 33. Голод! Голод!”.

Проведено цикл заходів щодо підвищення престижу військової служби:

- до дня Державного прапору;

- залучення батьків військовослужбовців до участі у позашкільній роботі на тему “Солдат завжди солдат”.

Велика увага приділялась заходам щодо профілактики та протидії булінгу, кібербулінгу, мопінгу. У ліцеї створений “Кодекс безпечного середовища”, який формує у здобувачів освіти ціннісні життєві навички. Центром соціально-психологічної адаптації створена “Шкільна служба порозуміння” (вирішення конфліктних ситуацій). Обраний склад служби за навчальний рік провів чимало бесід з учнями 5-7 класів. Ці заходи сприяють захищенності від випадків булінгу та насильства, що дозволило ліквідувати третирування, зупинити знущання та цькування учнів. Соціальні педагоги Василенко Н.Г., Карнаух Л.В., шкільний психолог Голяка С.Г. провели моніторинг щодо мотивації булінгу. Як правило, це боротьба за лідерство, потреба у самоствердженні. Виявилось, що булінг виникає як компенсація за невдачі у навчанні, зіткненні різних цінностей і поглядів, задоволення своїх соціальних потреб як інструменту маніпулювання та контролю учнем свого мікросоціуму.

Здобувачі освіти користуються скринькою “Стоп, булінгу”, надсилаючи і повідомляючи про випадки агресії і про потребу в психологічній допомозі.

На засіданні методоб’єднання класні керівники ознайомились з технологіями реагування на виявлення або встановлення фактів булінгу. Допомагав в роботі інспектор відділу зв’язків з громадськістю управління патрульної поліції в м. Києві ДПП Полюхович М. М., який провів профілактичні бесіди з даного питання із здобувачами освіти: 6-А, 6-Б, 6-В, 5-А, 5-В, 7-А, 7-В, 9-Б, 9-Г. Крім того, з класними керівниками була проведена бесіда щодо психологічного, фізичного, економічного та сексуального насильства, яке потребує негайного реагування.

Проведена робота зі здобувачами освіти 6-А (класний керівник Чумальчук Т.П.) та 7-В (класний керівник Біліневич Н.А.) з питання кібербулінгу — новітнього способу знущання з використанням електронних засобів комунікації (погрози, цькування). Результативним та відвертим було анкетування учнів 8-9 класів з метою виявлення проявів насильства, яке підтвердило актуальність проблеми в певних класах. З метою коригування проведена діагностика психологічної атмосфери і соціометрія в окремих класах. Всі проведені заходи, допомогли уникнути ситуації появи аутсайдера в шкільному колективі.

Хочеться відзначити роботу магістрату ліцею “Еврика” (магістр ліцею Анастасія Фурманюк, 8-А клас). Члени учнівського самоврядування випускали тематичні стіннівки, брали участь у районних заходах “Знай свій Борщагівський край”, масляна, у тижні іноземних мов “Європа — це більше, ніж Ви думаєте”, “Діалог держав: партнерство в освіті” (ІІ місце). А також провели майстер-клас на тему: “Як фарбами передати свій настрій”. Протягом року учнівське самоврядування брало участь у рейді “діловий стиль одягу - обличчя ліцеїста”, допомагали координувати міжособистісні і ділові стосунки у класних колективах 7-8 класів.

Запам’яталась медіа година “Нехай сльоза бринить тільки від щастя, а не від насильства в сім’ї”, “У кожного з нас своя вершина, свій Еверест”. На Новий рік учнівське самоврядування подарували реабілітаційному центру Святошинського району книжки, іграшки, канцтовари. Правова освіта в ліцеї здійснювалася відповідно до річного плану. Особлива увага приділялась превентивним заходам, які заплановані в проєкті “Превентивний простір, дружній до дитини”. Були проведені виховні години на правову тематику: “Права та обов’язки громадян України”, “Право на освіту”, “Правова абетка”. Тематичні уроки: “Знати та відповідати”, “Право і закон”, у роботі використовувались: тестування “Чи знаю я свої права”; рольова гра “Моделювання судового процесу”.

Відбувся конкурс малюнків, плакатів “Мої права”. Протягом навчального року проводились консультації шкільного психолога — Голяки С.Г. для батьків і дітей с приводу проблемних ситуацій в сім’ї та їх рішення, залучаючи робітників правоохоронних органів (Ювенальної поліції).

Плідною була робота шкільної бібліотеки, де створені всі умови, щоб виховати в кожного учня повагу і любов до книги, навчити дбайливо ставитись до підручників та книжкового фонду. У бібліотеці були оформленні тематичні виставки, бюлетені нових надходжень і рекомендаційні списки літератури. А також були проведені: читацькі конференції для учнів 5-6 класів на теми “Не має кращої землі ніж та, що зветься рідним краєм”, презентація козацької поезії “Байда”. Захід “Книжкова лікарня” дозволив реанімувати книжки улюблених письменників.

Активізувалась робота дружини юних пожежників. Було відзнято відеоролик “Служба порятунку 101”. Відбувся конкурс віршів, малюнків “Мій друг пожежник”. У жовтні пройшов тиждень пожежної безпеки “З вогнем не можна жартувати”. Естетичний центр був вимушений через локдаун проводити роботу дистанційно (онлайн). Встигли наживо провести: “День знань”, “Вчителько моя, зоре світова” — до Дня вчителя, “Віват, ліцей!” - посвята в ліцеїсти, День вишиванки — флешмоб. Інші заходи були презентовані у вигляді відеороликів, наприклад “Борщагівські соколи”, “Пісня, душа Кобзарева”. Треба відзначити участь ліцеїстів у районному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл (Джура)”, де рой старшої групи виборов ІІ місце. Підготовка до заходу і змагання зафіксовані у відеоролику. Учні 6-Б класу брали участь у районному етапі XVI загальноміського конкурсу — фестивалю “Діалог держав: партнерство в світі!”, були нагороджені дипломом у номінації “Артистичність, натхнення і талант” та вибороли ІІ місце.

Велика увага приділялась годинам творчого спілкування патріотичного спрямування: “Щоб у серці жила Батьківщина”, “Обрядова культура України”, “Традиції українців”. Були проведені години спілкування загального спрямування: “Твоє майбутнє в твоїх руках”, “Діловий етикет і мистецтво спілкування”, “Традиції та цінності моєї родини”.

Складовою частиною виховної роботи є методична робота з класними керівниками, яка спонукає кожного вчителя до підвищення фахового рівня. У вересні 2020 року був проведений семінар-практикум для новопризначених класних керівників “Психолого-педагогічна компетентність класного керівника».Протягом навчального року були проведені засідання методичного об’єднання класних керівників на теми: “Діагностика корекційної роботи класного керівника з дітьми девіантної поведінки”. Треба відзначити, що методичне об’єднання згуртовує колектив однодумців, які дбайливо зберігають традиції ліцею, запроваджують у навчально-виховний процес сучасні методики, форми і засоби нових інтерактивних технологій. У жовтні був проведений аукціон методичних ідей “Методи педагогічної діагностики”. Використовувались такі активні форми роботи, як консиліум, анонс, прогноз, калейдоскоп, портфоліо. У проекті «Анонс» була розглянута така тематика, як “Створення всебічного розвитку, розкриття творчих здібностей учнів щодо реалізації принципу єдності навчання і виховання, розвитку особистості”.

Обговорюючи проект прогнозів, виявилась необхідність щодо створення програми для талановитих здобувачів освіти ліцею під назвою “Творчий дебют”. Все це спонукає удосконалити проект “Обдаровані діти”. Адже досвід минулих років показав, що не зважаючи на те, що ліцей це — навчальний заклад технічного спрямування, він дозволив нашим випускникам активно вступати до Київського Національного університету театру, кіно та телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Наші випускники стали акторами, кінооператорами, кінознавцями. Саме в ліцеї розкрилися їх нахили і таланти наших випускників, які робили перші кроки в естетичному центрі. Апофеозом стало свято останнього дзвоника (29.05.2021 р.). Ми відмовилися від звично-класичного сценарію, пафосно-довгих промов дорослих, зменшили літературно-поетичне навантаження. Перевагу віддали динамічності, музичності, феєричності.

Таким чином, виховна робота педагогічного колективу ліцею показує, що заходи, проведені за цей навчальний рік, виховували у ліцеїстів загальнолюдські принципи моралі, справедливості, патріотизму і доброти.

У зв’язку з карантином та запровадженням посилених протиепідемічних заходів із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, план виховної роботи не був виконаний в повному обсязі і деякі заходи були включені в план роботи на 2021-2022 н.р.

З метою організації адміністративно-господарської роботи у ліцеї «ЕКО» № 198 у 2020-2021 н. р. сплановано необхідні види ремонтних та обслуговуючих робіт. Перед початком навчального року проведено контроль та підготовку навчальних кабінетів та службових приміщень до роботи. Проведено ремонт харчоблоку за кошти управління освіти Святошинської районної адміністрації. Перевірено електромережі будівлі ліцею та початкової школи, засоби пожежогасіння, весь господарський інвентар. З технічним персоналом ліцею проведено інструктаж з питань техніки безпеки та пожежної безпеки. Протягом 1 семестру виконано косметичний ремонт рекреацій та санузлів приміщення ліцею.

Впродовж 2020-2021 навчального року ліцей «ЕКО» № 198 співпрацював з благодійною організацією «ЕКО». Звіт про використання коштів, які надійшли від БО «ЕКО» у 2020, 2021 роках додається.

Директор ліцею «ЕКО» № 198 Олександр Недбайло

Кошти, які надійшли від БО «Еко»

в 2020-2021 роках

№ п\п Перелік товарів,робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога Назва благодійного фонду.Код ЕДРПОУ Контакнта особа фонду Дата отримання благодійної допомоги На яку суму
1 Заправка та ремонт картриджів Благодійна організація «Еко» 26266310 Скоморох Віктор Миколайович Січень 2020 2300.00
2 Заправка та ремонт картриджів Благодійна організація «Еко» 26266310 Скоморох Віктор Миколайович Лютий 2020 1950.00
3 Заправка та ремонт картриджів Благодійна організація «Еко» 26266310 Скоморох Віктор Миколайович Березень 2020 379.92
4 Закупівля ділової документації Благодійна організація «Еко» 26266310 Скоморох Віктор Миколайович Вересень 2020 2064.00
5 Заправка та ремонт картриджів Благодійна організація «Еко» 26266310 Скоморох Віктор Миколайович Жовтень 2020 1260.00
6 Закупівля ділової документації Благодійна організація «Еко» 26266310 Скоморох Віктор Миколайович Жовтень 2020 402.00
7 Оплата підручників та зошитів на друкованій основі за програмою «Росток» Державні кошти на виділяються. Благодійна організація «Еко» 26266310 Скоморох Віктор Миколайович Жовтень 2020 68712.00
8 Заправка та ремонт картриджів Благодійна організація «Еко» 26266310 Скоморох Віктор Миколайович Грудень 2020 570.00
9 Заправка та ремонт картриджів Благодійна організація «Еко» 26266310 Скоморох Віктор Миколайович Квітень 2021 1920.00
10 Будівельні матеріали для ремонту коридорів,актового залу поч. школи, спортзалу ліцею та поч.школи. Благодійна організація «Еко» 26266310 Скоморох Віктор Миколайович Квітень 2021 11113.15
11 Будівельні матеріали для ремонту плитки, стін в ліцеї та поч. школи. Благодійна організація «Еко» 26266310 Скоморох Віктор Миколайович Травень 2021 17307.78
№ п\п Сума коштів, благодійна допомога Назва благодійного фонду, код ЕДРПОУ Контактна особа фонду, з якою співпрацює заклад Дата отримання благодій-ної допомоги На що витрачені кошти
1 2300.00 Благодійна організація «Еко» 26266310 Скоморох Віктор Миколайович Січень 2020 Заправка та ремонт картриджів
2 1950.00 Благодійна організація «Еко» 26266310 Скоморох Віктор Миколайович Лютий 2020 Заправка та ремонт картриджів
3 379.92 Благодійна організація «Еко» 26266310 Скоморох Віктор Миколайович Березень 2020 Заправка та ремонт картриджів
4 2064.00 Благодійна організація «Еко» 26266310 Скоморох Віктор Миколайович Вересень 2020 Закупівля ділової документації
5 1260.00 Благодійна організація «Еко» 26266310 Скоморох Віктор Миколайович Жовтень 2020 Заправка та ремонт картриджів
6 402.00 Благодійна організація «Еко» 26266310 Скоморох Віктор Миколайович Жовтень 2020 Закупівля ділової документації
7 68712.00 Благодійна організація «Еко» 26266310 Скоморох Віктор Миколайович Жовтень 2020 Оплата підручників на друкованій основі за програмою «Росток»
8 570.00 Благодійна організація «Еко» 26266310 Скоморох Віктор Миколайович Грудень 2020 Заправка та ремонт картриджів
9 1920.00 Благодійна організація «Еко» 26266310 Скоморох Віктор Миколайович Квітень 2021 Заправка та ремонт картриджів
10 11113.15 Благодійна організація «Еко» 26266310 Скоморох Віктор Миколайович Квітень 2021 Будівельні матеріали для ремонту коридорів,актового залу, спортзалу ліцею та поч. школи
11 17307.78 Благодійна організація «Еко» 26266310 Скоморох Віктор Миколайович Травень 2021 Будівельні матеріали для ремонту плитки, стін в ліцеї та поч. школі, покосу трави
12 305714.29 (в т.ч. сплачено податків-59641.29) Благодійна організація «Еко» 26266310 Скоморох Віктор Миколайович Протягом 2020 року Матеріальна допомога працівникам ліцею
13 138447.21 (в т.ч. сплачено податків 26997.21) Благодійна організація «Еко» 26266310 Скоморох Віктор Миколайович Станом на 15.05.2021 Матеріальна допомога працівникам ліцею
Кiлькiсть переглядiв: 1987

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.