Стратегія розвитку ліцею на 2020-2025 роки

Головна мета стратегії.

Спрямувати роботу ліцею на реалізацію основних ідей і положень Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», статей Конституції України, основних положень Державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Статуту ліцею «ЕКО» № 198.

Стратегічне завдання ліцею.

У Законі України «Про повну загальну середню освіту» метою закладу загальної середньої освіти є всебічний розвиток, навчання, виховання, виявлення обдарувань, соціалізації особистості, яка здатна до життя у суспільстві, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти упродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Головне стратегічне завдання ліцею «ЕКО» № 198 - створити систему освіти, яка має забезпечити умови для інтелектуального, соціального, морального та фізичного розвитку учнів, тим самим виховуючи всебічно розвинену особистість здатну реалізувати себе в повній мірі у дорослому житті, виховати конкурентоспроможну особистість, яка має попит на сучасному ринку праці, є рівноправним членом Європейського Союзу.

Пріоритетні напрямки розвитку ліцею «ЕКО» № 198

1. Реалізація вимог Державних стандартів початкової, базової середньої та профільної середньої освіти, нового Закону України «Про освіту».

2.Створення умов для виховання особистості свідомого громадянина України на пріоритетах і принципах Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті.

3. Забезпечення наступності між всіма рівнями повної загальної середньої освіти:

1. Рівень початкової освіти, що передбачає виконання вимог державного стандарту початкової освіти (1-4 класи).

2. Рівень базової середньої освіти, що передбачає виконання вимог державного стандарту базової середньої освіти (5-9 класи).

3. Рівень профільної середньої освіти, що передбачає виконання вимог державного стандарту профільної середньої освіти (10-12 класи).

4.Побудова освітнього процесу на науково-концептуальній основі інноваційних освітніх технологій.

4.1. Забезпечення профільного навчання за такими напрямками:

- математика

- географія.

4.3. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій, які сприяють формуванню важливих для сьогодення інформаційно-цифрових компетентностей в освітньому процесі та управлінні закладом освіти.

5. Підготовка компетентного випускника, який володіє ключовими компетентностями, необхідними для успішного вирішення життєвих завдань у різних сферах власної життєдіяльності.

6. Спрямування науково-методичної роботи педагогічного колективу ліцею «ЕКО» № 198 на мотивацію вчителя до творчої ініціативи, професійного зростання, пошуку нових прийомів педагогічного впливу на учнів.

7. Забезпечення діяльності педагогічного колективу над вирішенням методичної теми «Реалізація компетентнісно спрямованого інноваційного розвитку ліцею через особистісно орієнтоване навчання за новими державними стандартами».

8. Створення умов для розвитку інтересів і здібностей учнів, поглибленого вивчення науки шляхом ефективної роботи Наукового товариства учнів ліцею «ЕКО» № 198, активної участі ліцеїстів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, інтелектуальних, творчих конкурсах.

9. Розвиток освітнього процесу на основі педагогіки партнерства між учителем, учнем і батьками.

10. Впровадження у виховному процесі нестандартних проектних технологій, які забезпечують розвиток компетентності життєтворчості особистості.

Ліцей «ЕКО» № 198 - навчальний заклад І-ІІІ ступенів з українською мовою навчання. Форма здобуття повної загальної середньої освіти в ліцеї «ЕКО» № 198 – очна (денна).

Ліцей «ЕКО» № 198 розташований у двох приміщеннях. Початкова школа знаходиться у приміщенні за адресою: вул. Тулузи, 4. Кількість класів – 16.

Кількість учнів – 500. Основна школа знаходиться у приміщенні за адресою: вул. Тулузи, 6. Кількість класів – 24. Кількість учнів – 808. П’ять класів початкової школи розташовані у приміщенні основної школи. Ліцей має достатню матеріальну базу для забезпечення освітнього процесу: спортивні зали (2), спортивні майданчики, стадіон, бібліотека, актовий зал, їдальня, навчальні кабінети: кабінети інформатики (4), фізики, хімії, біології, музики, Захисту Вітчизни, тир. Навчальні кабінети забезпечені необхідним обладнанням для проведення лабораторних, практичних робіт. У ліцеї «ЕКО» № 198 є в наявності 13 мультимедійних комплексів.

Освітні програми ліцею «ЕКО» № 198 розроблені на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної освіти».

Освітні програми ліцею «ЕКО»№198 зорієнтовані на роботу навчального закладу І-ІІІ ступенів з українською мовою навчання за 5-денним навчальним тижнем. Освітні програми окреслюють рекомендовані підходи до планування та організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державними стандартами початкової, базової та повної загальної освіти. Освітні програми спрямовані на формування ключових і предметних компетентностей як бази для успішного навчання на всіх рівнях загальної освіти. Такі ключові компетентності, як «Уміння вчитися», «Ініціативність і підприємливість», «Екологічна грамотність і здоровий спосіб життя», «Соціальна та громадянська компетентності» формуються відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей, як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Освітню програму для 1-2 класів укладено за такими основними освітніми галузями: мовно-літературної (українська мова і література,

англійська мова), математичної, природничої, соціальної та здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, технологічної, інформативної, мистецької, фізкультурної.

Освітню програму для 3-4 класів укладено за такими основними освітніми галузями: мови і літератури; суспільствознавство; мистецтво; математика; природознавство; технології; здоров’я і фізична культура.

Навчальні плани початкової школи складені на основі:

1-2 класи – за Типовою освітньою програмою початкової освіти, розробленої під керівництвом Р. Б. Шияна, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 р. № 268.

3-4 класи - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти I ступеня з українською мовою навчання (наказ МОН України від 20.04.2018 р. № 407).

Навчальні досягнення учнів 1-2 класів підлягають вербальному, формувальному оцінюванню. Оцінювання учнів 3-4 класів здійснюється відповідно до Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 р. № 1009 «Про орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи».

З метою неперервного відстеження результатів навчання, їх прогнозування та коригування здійснюється психологічний супровід та моніторингові дослідження навчальних досягнень на шкільному рівні, а також на рівні окремих класів. Аналіз результатів психологічних досліджень та моніторингу дає можливість відстежувати стан реалізації цілей початкової освіти та вчасно приймати необхідні педагогічні рішення.

Освітня програма для 5-9 класів (базова середня освіта) ліцею «ЕКО» №198 розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти». Освітня програма базової середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

Освітню програму для 5-9 класів укладено за такими основними освітніми галузями: мови і літератури; суспільствознавство; мистецтво; математика; природознавство; технології; здоров’я і фізична культура. Зміст кожної освітньої галузі структурується та реалізується за навчальними предметами. Освітня програма базової середньої освіти ліцею передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом. У рамках навчальних програм подано очікувані результати навчання (знаннєвий, діяльнісний, ціннісний компоненти); пропонований зміст предмета; реалізація в змісті предмета наскрізних змістових ліній; внесок предмета у формування ключових компетентностей (компетентнісний потенціал предмета).

Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Він охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, у якій передбачено додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, факультативні, індивідуальні та групові заняття. У ліцеї організовано поглиблене вивчення окремих предметів: математика, українська мова та література, географія.

Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 квітня 2011 року № 329, та Орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 21 серпня 2013 р. №1222.

Освітня програма профільної середньої освіти ліцею «ЕКО» № 198 передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти. Навчальний план для 10-11 класів містить загальний обсяг навчального навантаження на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів. Зміст профілю навчання реалізується системою окремих предметів і курсів:

- базові та вибірково-обов’язкові предмети, що вивчаються на рівні стандарту;

- профільні предмети, що вивчаються на профільному рівні, а саме: математика, географія, українська мова та література.

З метою виконання завдань освітніх програм передбачається реалізація в освітньому процесі різних типів уроків:

- урок формування компетентностей;

- урок розвитку компетентностей;

- урок перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

- урок корекції основних компетентностей;

- комбінований урок.

Основні напрями Програми розвитку ліцею «ЕКО» № 198:

1. Затвердження нового типу навчального закладу - ліцей з двома рівнями освіти: рівень базової середньої освіти (5-9 класи), рівень профільної середньої освіти (10-12 класи).

2. Модернізація змісту освіти шляхом переходу на нову освітню програму.

3. Оновлення методичної бази освітньої діяльності. Наповнення освітнього процесу навчально-методичними матеріалами, що забезпечує ефективність роботи вчителя.

4. Впровадження в освітній процес педагогічних технологій, спрямованих на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти.

5. Створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників, їх професійної майстерності.

6. Впровадження інноваційних проектів, дослідно-експериментальних технологій в практику роботи ліцею.

7. Продовження двохсторонніх угод ліцею з вищими навчальними закладами:

- Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,

- Київським Національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана,

- Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова.

8. Моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища школи. Контроль за адаптацією учнів 5-х класів до навчання в ліцеї. Створення психолого-педагогічних умов, які забезпечують сприятливий перебіг пристосування школярів до навчання у новому навчальному закладі.

9. Удосконалення профільної середньої освіти учнів 10-12 класів шляхом впровадження таких профілів: математика, географія, українська мова та література.

10.Удосконалення роботи з обдарованими ліцеїстами. Поширення учнівського олімпіадного руху, комплексної підготовки команд ліцеїстів до Всеукраїнських учнівських олімпіад, творчих інтелектуальних конкурсів.

10. Розвиток діяльності наукового товариства ліцеїстів. Підтримка творчих зв’язків ліцею «ЕКО» № 198 з Київською Малою академією наук «Дослідник», науковими установами міста Києва з метою наукового керівництва учнівськими науково-дослідницькими роботами.

11. Використання інноваційних технологій у системі виховної роботи ліцею. Удосконалення ліцейного проекту «Школа після уроків».

12. Реалізація Плану заходів запобігання проявам дискримінації, булінгу здобувачів освіти ліцею «ЕКО» №198.

13. Удосконалення навчально-матеріальної бази ліцею:

- забезпечення навчальних кабінетів сучасними меблями та технічними засобами навчання;

- закінчення робіт з утеплення фасаду основної школи;

- заміна огорожі території навчального закладу;

- капітальний ремонт їдальні та харчоблоку основної школи;

- утеплення фасаду початкової школи.

14. Реалізація заходів із вдосконалення освітнього середовища ліцею:

- створення на базі бібліотеки ліцею бібліотечно-інформаційного центру;

- поширення інформаційного простору ліцею.

Кiлькiсть переглядiв: 3052

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.