ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ЛІЦЕЮ «ЕКО»№198 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 10-11 КЛАСИ

Освітня програма ліцею «ЕКО»№198 для 10-11 класів розроблена відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392 та окреслює підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання.

На виконання п.3 ст.4 Закону України «Про повну загальну середню освіту», враховуючи бажання батьків, підтверджені заявами та відповідними довідками, здобуття повної загальної середньої освіти у ліцеї можливе за очною(денною), екстернатною, сімейною(домашньою) формами чи формою педагогічного патронажу.

Загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження учнів 10-11 класів складає 1330годин на навчальний рік у кожному класі. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані(додатки №1,2).

Навчальний план для 10-11 класів містить тижневий обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття.

Для складання навчального плану обрано варіант організації освітнього процесу, який містить перелік базових предметів, що включає окремі предмети суспільно-гуманітарного та математично-природничого циклів.

До базових предметів належать: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Математика», «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія», «Фізична культура», «Захист України».

Мінімальну кількістьтижневих годин на вивчення базових предметів, що має забезпечити досягнення рівня очікуваних результатів навчання учнів згідно з державними вимогами Державного стандарту доповнено з залишку навчальних годин, передбачених на вивчення профільних предметів:

- в 10- Б класі 1 годиною на англійську мову та 1,5 годинами на математику,

- в 10-В класі 1 годиною на математику та 2 годинами на англійську мову,

- в 11-А класі 1 годиною на англійську мову,

- в 11-Б класі 1 годиною на англійську мову та 1 годиною на математику.

Вивчення базового предмета “Фізика і астрономія” здійснюється як два окремі предмети “Фізика”(за програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В.М.) і “Астрономія””(за програмою авторського колективу під керівництвом Яцківа Я.Я.).

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами («Інформатика», «Технології», «Мистецтво»), що вивчаються на рівні стандарту. Із запропонованого переліку учнями та їх батьками обрано:

- в 10-А,Б,В та 11-А класах по 1,5 години на інформатику та по 1,5 години на мистецтво;

- в 11-Б класі 1,5 години на інформатику та 1,5 години на технології. Частину годин Навчального плану призначено для забезпечення профільного спрямування навчання в старшій школі. Профіль навчання сформовано з урахуванням можливостей забезпечити якісну його реалізацію.

Рішення про розподіл годин для формування відповідного профілю навчання прийнято, враховуючи освітні потреби учнів, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу.

Зміст профілю навчання реалізується системою окремих предметів і курсів:

- базові та вибірково-обов’язкові предмети, що вивчаються на рівні стандарту;

- профільні предмети, що вивчаються на профільному рівні, а саме

10-А та 11-А класи профільний предмет математика,

10-Б та 11-Б класи профільний предмет географія,

10-В клас профільний предмет українська мова;

- курси за вибором, до яких належать факультативні курси:

в 10-А,Б,В та 11-А,Б класах по 1 годині математики, по 1 годині англійської мови, по 1 годині української мови.

Факультативні курси є засобом задоволення пізнавальних інтересів та освітніх потреб учнів. Факультативні курси реалізуються за рахунок додаткових годин, передбачених планом. Для досягнення цього та з метою не перевищити гранично допустиме навчальне навантаження учнів зменшено мінімальну кількістьтижневих годин на вивчення базового предмета фізична культура на 1 годину у 10-А, Б та 11-А класах.

Навчальний план зорієнтований на роботу за п’ятиденним навчальним тижнем.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлюється відповідно до вимог чинних нормативних документів, що визначають санітарно-епідеміологічні вимоги до освітнього процесу і становить 36 годин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України "Про повну загальну середню освіту". Поділ 10-11 класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 № 128, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за №229/6517 (зі змінами), а саме:

- української мови 10-А,Б,В та 11-А,Б класи ;

- англійської мови 10-А,Б,В та 11-А,Б класи ;

- інформатики 10-А,Б,В та 11-А,Б класи ;

- Захисту України 10-А,Б,В та 11-А,Б класи ;

- фізичної культури 10-А,Б,В та 11-А,Б класи ;

- технологій 11-Б клас.

Заняття з предметів, на вивчення яких навчальним планом відведено нецілу кількість годин («Історія України», «Математика», «Хімія», «Географія», «Технології», «Мистецтво», «Захист України»), проводиться протягом всього навчального року. Для забезпечення цього в ліцеї складається розклад навчальних занять окремо для непарних та парних тижнів.

Змістове наповнення предметів «Фізична культура» та «Технології» сформовано з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази ліцею, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій, а саме:

Фізична культура 10,11 клас

№ з/п Тема модуля Кількість годин 10-В, 11-Б Кількість годин 10-А,Б 11-А
1 Теоретико-методична підготовка 3 2
2 Елементи спортивних ігор, рухливі ігри та забави, естафети 10 7
3 Легка атлетика. 28 18
4 Гімнастика 10 7
5 Загальна та атлетична фізична підготовка 10 7
6 Спеціальна фізична підготовка 10 7
7 Баскетбол( техніко-тактична підготовка) 14 9
8 Волейбол ( техніко-тактична підготовка) 14 9
9 Контрольні вправи оцінки стану фізичної, спеціальної підготовленості( визначення динаміки змін показників розвитку фізичних якостей) 6 4
Разом 105 70

Технології 11-Б клас

№ з/п Тема модуля Кількість годин
1 Ландшафтний дизайн 24
2 Краса та здоров’я 28
Разом 52

Очікувані результати навчання здобувачів освіти, зміст навчальних предметів, логічна послідовність їх вивчення.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями: мови і літератури; суспільствознавство, мистецтво; математика; природознавство; технології; здоров’я і фізична культура. Зміст кожної освітньої галузі структурується та реалізується за навчальними предметами. Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Із Переліку навчальних програм для учнів закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затверджених наказами МОН від 23.10.2017 №1407 та від 24.11.2017 №1539 в 10-11 класах у 2021-2022 навчальному році будуть використані:

№ п/п Назва навчальної програми Рівень вивчення
1. Українська мова рівень стандарту
2. Українська мова профільний рівень
3. Біологія і екологія рівень стандарту
4. Всесвітня історія рівень стандарту
5. Географія рівень стандарту
6. Географія профільний рівень
7. Громадянська освіта(інтегрований курс) рівень стандарту
8. Зарубіжна література рівень стандарту
9. Захист України рівень стандарту
10. Інформатика рівень стандарту
11. Історія України рівень стандарту
12. Математика профільний рівень
13. Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) рівень стандарту
14. Технології рівень стандарту
15. Українська література рівень стандарту
16. Фізика (авторський колектив під керівництвом Локтєва В.М.) рівень стандарту
17. Астрономія( авторський колектив під керівництвом Яцківа Я.Я.) рівень стандарту
18. Фізична культура рівень стандарту
19. Хімія рівень стандарту
20. Мистецтво рівень стандарту
21. Іноземні мови рівень стандарту

В рамках навчальних програм подано: очікувані результати навчання (знаннєвий, діяльнісний, ціннісний компоненти); пропонований зміст предмета; реалізації в змісті предмета наскрізних змістових ліній; внесок предмета у формування ключових компетентностей (компетентнісний потенціал предмета).

Освітня програма забезпечує досягнення учнями/ученицями результатів навчання, визначених Державним стандартом, і ключових компетенцій, визначених Законом України “Про освіту”.

Рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісний підхід, який передбачає постійне включення учнів до різних видів навчально-пізнавальної діяльності, а також практична спрямованість процесу навчання. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків і наскрізних змістових ліній. Навчання за наскрізними змістовими лініями реалізується насамперед через: організацію освітнього середовища; окремі предмети, роль яких при навчанні за наскрізними лініями різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною змістовою лінією; предмети за вибором; роботу в проектах; позаурочну навчальну роботу і роботу гуртків.

Очікувані результати навчання, окреслені в межах кожного предмета, досягаються за рахунок використання діяльнісного підходу, проблемного навчання, проектних технологій, ситуаційних вправ, інтерактивних форм, роботу в парах/групах.

Формами організації освітнього процесу можуть бути різні типи уроків, практичні заняття, семінари, конференції, заліки, співбесіди, проєкти (дослідницькі, інформаційні, мистецькі), сюжетно-рольові ігри, екскурсії, віртуальні подорожі.

Вибір форм і методів навчання вчитель/вчителька визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства Освіти і науки, молоді та спорту України від 13 квітня 2011р. №329 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 11 травня 2011 р. За №566/19304) та Орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 21 серпня 2013р. №1222.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти.Профільна середня освіта здобувається в ліцеї після здобуття базової середньої освіти. Учні, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року, розпочинають здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.

Структура навчального року.

Відповідно до статті 10 Закону України “Про повну загальну середню освіту” 2020/2021 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань.

Рішенням педагогічної ради ліцею «ЕКО»№198 від 30.08.2020р. протокол №1 навчальні заняття організовуються за семестровою системою, орієнтовно:

І семестр - з 1 вересня по 24 грудня 2021р.,

ІІ семестр - з 10 січня по 31 травня 2022р.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули, орієнтовно:

осінні з 25 по 31 жовтня 2021р.,

зимові з 25 грудня 2021р. по 09 січня 2022р.,

весняні з 28 березня по 03 квітня 2022р.

Початок навчальних занятьо 8.30.

Тривалість уроків для учнів 10-11 класів 45 хвилин.

На виконання ст.10 п.3 Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо тривалості освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти в межах навчального року не менше 175 навчальних днів вчителі-предметники та класні керівники організовують під час канікул чи у вихідні дні 5 навчальних екскурсій, про що роблять відповідні записи на спеціально відведених сторінках класних журналів. Навчальні та оглядові екскурсії припускають цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити, поглибити та систематизувати раніше отримані знання. А також, в першу чергу, покликані показати учням практичне застосування знань відповідно до змісту окремих предметів.

З метою ефективного завершення 2021-2022 навчального року та підготовки до ЗНО-2022 здобувачів освіти 11-х класів вивчення нового матеріалу в 11-х класах з усіх предметів здійснюється до кінця квітня, у травні - повторення матеріалу.

Організація освітнього процесу у травні 2022 року в 11-х класах можлива у змішаному форматі за розкладом уроків, використовуючи ліцейну освітню платформу G-Suite for Education або, у разі необхідності, інші, доступні учасникам освітнього процесу технології дистанційного навчання. Організовуються різнорівневі консультації для проходження ЗНО з предметів, що обрали учні для ЗНО-2022 та використовуються очні уроки для предметного «занурення». Відмовитися від домашніх завдань та здійснити підсумкове оцінювання здобувачів освіти 11-х класів на підставі підсумкових проектних та інших видів робіт та з урахуванням усіх, отриманих раніше оцінок.

Додаток №1

Навчальний план школи ІІІ ступеня

з українською мовою навчання

ліцею "ЕКО"№198 на 2021-2022 навчальний рік

( наказ МОН України від 20.04.2018 №408,

у редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами,

внесеними наказом МОН від 31.03.2020 №464, таблиці №2,3,4)

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
Інваріантна складова 10-А Математика 10-Б Географія 10-В Українська мова
Базові предмети 27 годин 27 годин 27 годин
Українська мова 2 2 2+2
Українська література 2 2 2
Іноземна мова (англійська) 2 2+1 2+2
Зарубіжна література 1 1 1
Історія України 1,5 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1
Громадянська освіта 2 2 2
Математика(алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+1,5 3+1
Алгебра і початки аналізу 2+4
Геометрія 1+2
Біологія і екологія 2 2 2
Географія 1,5 1,5+3,5 1,5
Фізика 3 3 3
Хімія 1,5 1,5 1,5
Фізична культура 3-1 3-1 3
Захист України 1,5 1,5 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети 3 3 3
Інформатика 1,5 1,5 1,5
Технології
Мистецтво 1,5 1,5 1,5
Додаткові години на профільні предмети окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси 8-5 8-5 8-5
Разом 33+2 33+2 32+3
Факультативи: 3 3 3
Математика 1 1 1
Англійська мова 1 1 1
Українська мова 1 1 1
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33 33
Всього фінансується( без урахування поділу класу на групи) 38 38 38

Директор Олександр НЕДБАЙЛО

Виконала: Бондаренко Л.І. 067-283-99-95

8

Додаток №2

Навчальний план школи ІІІ ступеня

з українською мовою навчання

ліцею "ЕКО"№198 на 2021-2022 навчальний рік

( наказ МОН України від 20.04.2018 №408,

у редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами,

внесеними наказом МОН від 31.03.2020 №464, таблиці №2,3,4)

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
Інваріантна складова 11-А Математика 11-Б Географія
Базові предмети 27 годин 27 годин
Українська мова 2 2
Українська література 2 2
Іноземна мова (англійська) 2+1 2+1
Зарубіжна література 1 1
Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Математика(алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+1
Алгебра і початки аналізу 2+4
Геометрія 1+2
Біологія і екологія 2 2
Географія 1 1+4
Фізика 3,5 3,5
Астрономія 0,5 0,5
Хімія 2 2
Фізична культура 3-1 3
Захист України 1,5 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети 3 3
Інформатика 1,5 1,5
Технології 1,5
Мистецтво 1,5
Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси 9-6 9-6
Разом 33+2 32+3
Факультативи: 3 3
Математика 1 1
Англійська мова 1 1
Українська мова 1 1
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33
Всього фінансується( без урахування поділу класу на групи) 38 38

Директор Олександр НЕДБАЙЛО

Виконала: Бондаренко Л.І. 067-283-99-95

Кiлькiсть переглядiв: 365

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.