ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ЛІЦЕЮ «ЕКО»№198 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА 5-9 КЛАСИ

НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1. Загальні положення

У ліцеї «ЕКО» №198 Святошинського району міста Києва, загальноосвітньому навчальному закладі І – ІІІ ступеня, основна школа

(5-9 класи, у яких навчається 672 учні) складається з 20 класів, а саме:

5-А,Б,Д; 6-Б,Г; 7-А,Б,; 9-А класи – з вивченням двох іноземних мов (англійська та німецька);

5-В,Г; 6-А,В; 7-В,Г 8-А,Б,В; 9-Б,В,Г класи - з поглибленим вивченням окремих предметів, а саме:

5-В,Г; 6-А,В; 7-В,Г; 8-Б та 9-Г - математики;

8-А- англійської мови

8-В; 9-В – географії

9-Б -української мови та літератури

З метою адаптації до середньої школи учні 5-А,Б,В,Г,Д класів протягом вересня оцінюються вербально. Виставляються лише оцінки високого рівня.

Освітня програма для 5-9 класів (базова середня освіта) ліцею «ЕКО» №198 Святошинського району м. Києва розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

Освітня програма базової середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

2. Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1172,5годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено в навчальному плані.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів.

Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Він охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, у якій передбачено додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, факультативні, індивідуальні та групові заняття.

Інваріантна складова реалізується в повному обсязі.

У межах галузі «Суспільствознавство» у 6-А,Б,В,Г класах обрано для викладання інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

Варіативна складова навчального плану використовується на: підсилення предметів інваріантної складової. У такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який погоджується директором ліцею чи його заступником. Учитель зазначає проведені уроки в частині класного журналу, відведеного для предмета, на підсилення якого використано зазначені години; запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють обрану спеціалізацію, чи світоглядного спрямування;

індивідуальні заняття та консультації.

Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

На 2021-2022 навчальний ріку ліцеї організовано поглиблене вивчення окремих предметів, для забезпечення якого в 5-В,Г; 6-А,В; 7-В,Г 8-А,Б,В; 9-Б,В,Г класах перерозподілено кількість годин між навчальними предметами інваріантної частини, а саме:

5-В,Г класи – із 3,5 годин на вивчення спеціалізованих навчальних предметів, курсів по 2 години взято на поглиблене вивчення математики; по 1 годині на вивчення етики та по 0,5 години на вивчення інтегрованого курсу «Мій Київ»;

6-А,В класи - із 4 годин на вивчення спеціалізованих навчальних предметів, курсів по 2 години взято на вивчення математики; по 1 годині на вивчення англійської мови; по 1 годині на вивчення етики.

Замість окремих курсів «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво» обрано інтегрований курс «Мистецтво», тому по1 вивільненій годині додано на вивчення

у 7-А,Б, – алгебри;

у 6-Б,Г класах – англійської мови.

У 8-Б,А класах по 0,5 години знято з предмета «Інформатика» й додано на поглиблене вивчення

у 8-А класі - німецької мови;

у 8-Б класі - геометрії.

9-Б,Г класи – по 0,5 годин знято з предметів «Інформатика» та «Основи здоров’я» й додано на поглиблене вивчення алгебри в 9-Г класі та української мови в 9-Б класі; по 1 годині знято з предмета «Фізична культура» й додано на поглиблене вивчення геометрії в 9-Г класі та української літератури в 9-Б класі;

9-В клас – 0,5 години знято з предмета «Інформатика» й додано на поглиблене вивчення географії.

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації, передбачений Типовою освітньою програмою, розподілено таким чином:

у 5-В,Г класах із 2 годин по 0,5 години взято на вивчення інтегрованого курсу «Мій Київ»; по1 годині на факультатив з німецької мови та по 0, 5 години на факультатив з української мови;

у 5-А,Б,Д класах із 2,5 годин по 1 годині взято на вивчення інтегрованого курсу «Мій Київ»; по 1 годині на вивчення етики; по 0,5 години на факультатив з математики;

у 6-А,В класах із 2,5 годин по 1 годині взято на факультатив з німецької мови; по 1 годині взято на факультатив з географії та по 0,5 години на факультатив з біології;

у 6-Б,Г класах із 3,5 годин по 1 годині взято на вивчення етики; по 1 годині на факультатив з біології; по 1 годині на факультатив з географії; по 1 годині на факультатив з математики;

у 7-А,Б, класах із 3 годин по 0,5 години знято й додано на вивчення української мови; по 1 годині взято на факультатив з англійської мови;

по 1 годині на факультатив з географії та по 0,5 години на факультатив з хімії;

у 7-В,Г класах із 2 годин по 1 годині взято на вивчення німецької мови та по 1 годині на вивчення географії;

у 8-А класі із 3,5 годин 3 години взято на вивчення англійської мови та 0,5 години на вивчення німецької мови;

у 8-Б класі із 3,5 годин 3 години взято на вивчення алгебри та 0,5 години на вивчення геометрії;

у 8-В класі із 3,5 годин 1 годину взято на вивчення алгебри; 0,5 години на вивчення геометрії; 1 годину на вивчення географії; 1 годину на факультатив з англійської мови;

у 9-А класі із 2 годин 1 годину взято на поглиблене вивчення англійської мови та 1 годину на вивчення алгебри;

у 9-Б класі із 2 годин 2 години взято на поглиблене вивчення української літератури;

у 9-В класі із 2 годин 1 годину взято на поглиблене вивчення географії та 1 годину на вивчення алгебри;

у 9-Г класі із 2 годин 2 години взято на поглиблене вивчення алгебри.

Для забезпечення вивчення предметів з нецілою кількістю годин протягом всього начального року в ліцеї складається розклад навчальних занять окремо для непарних та парних тижнів.

Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету.

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальний план ліцею містить усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальних планів цієї освітньої програми.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань ліцею. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Змістове наповнення предметів «Фізична культура» та «Трудове навчання» сформовано з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази ліцею, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій, а саме:

Фізична культура (5-9 класи)

№ з/п Тема модуля Кількість годин
1 Легка атлетика. Естафети. Елементи спортивних ігор 24
2 Гімнастика 21
3 Спортивні ігри. Волейбол 18
4 Спортивні ігри. Баскетбол 18
5 Легка атлетика. Елементи спортивних ігор 24
Разом 105

Трудове навчання

№з/п Тема модуля Кількість годин
5 клас(дівчата)
1 Рамка для фото 10
2 Гольник 8
3 Вишитий рушничок «Стирник» 10
4 Лялька-мотанка «Нерозлучники» 6
5 М’яка пласка іграшка 8
6 Листівка 8
7 Брелок 8
8 Панно 6
9 Побутові електроприлади в моєму житті 2
10 Сервірування святкового столу 2
11 Резерв часу 2
Разом 70
5 клас(хлопці)
1 Статична іграшка 12
2 Підставка під гарячий посуд із термостійкими з’єднаннями 10
3 Ялинкова прикраса 10
4 Серветниця 14
5 Кухонне приладдя 8
6 Макет транспортного засобу 12
7 Побутові електроприлади в моєму житті 2
8 Сервірування святкового столу 2
Разом 70
6 клас(дівчата)
1 Підставка під горнятко 10
2 Закладка для книжки 8
3 Ялинкова прикраса 8
4 Серветка 10
5 Мішечок для дрібничок 12
6 Дерево з бісеру 8
7 Прикраса «Квітка зі стрічки» 8
8 Охайне житло 2
9 Здоров’я та краса 2
10 Резерв часу 2
Разом 70
6 клас (хлопці)
1 Головоломка з дроту 8
2 Брелок 10
3 Серветниця 10
4 Сокирка 10
5 Підставка під горнятко 12
6 Декоративний свічник 12
7 Охайне житло 2
8 Здоров’я та краса мого волосся 2
Разом 70
7 клас (дівчата)
1 Сумка 9
2 Підставка під горнятко 6
3 Заколка для волосся (брошка) 7
4 Органайзер 8
5 Малярні роботи в побуті власними руками 1
6 Я-споживач 2
7 Резерв часу 2
Разом 35
7 клас (хлопці)
1 Органайзер 8
2 Підставка для спецій,сувенірів,квітів тощо 8
3 Панно (мозаїка) 8
4 Рамка для фото 9
5 Малярні роботи в побуті власними руками 1
6 Я-споживач 1
Разом 35
8 клас (дівчата)
1 Спідниця 14
2 Килимок на стільчик 6
3 Намисто 5
4 Заколка для волосся (фоаміран) 4
5 Моя зачіска 2
6 Мій одяг - мій імідж 2
7 Резерв часу 2
Разом 35
8 клас (хлопці)
1 Пристосування для шкільної майстерні 8
2 Свічник 7
3 Скринька 10
4 Світильник 8
5 Моя зачіска 1
6 Мій одяг – мій імідж 1
Разом 35
9 клас (дівчата)
1 Вироби в етнічному стилі. 16
2 Оздоблення для сцени шкільної зали: український вінок 15
3 Мій власний стиль 2
4 Резерв часу 2
Разом 35
9 клас (хлопці)
1 Обладнання зони відпочинку на вулиці, у школі, вдома 16
2 Обладнання та пристосування для навчальних кабінетів 18
3 Мій стиль 1
Разом 35

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами), а саме при вивченні:

- української мови: 5-А,Б,В,Г,Д; 6-А,Б,В,Г; 7-А,Б,В,Г; 8-А,Б,В; 9-А,Б,В,Г; - англійської мови: 5-А,Б,В,Г,Д; 6-А,Б,В,Г; 7-А,Б,В,Г; 8-А,Б,В; 9-А,Б,В,Г;

- німецької мови: 5-А,Б,Д; 6-Б,Г; 7-А,Б; 8-А,Б,В; 9-А,Б,В,Г;

- інформатики : 5-А,Б,В,Г,Д; 6-А,Б,В,Г; 7-А,Б,В,Г; 8-А,Б,В; 9-А,Б,В,Г;

- трудового навчання: 5-А,Б,В,Г,Д; 6-А,Б,В,Г; 7-А,Б,В,Г; 8-А,Б,В;

9-А,Б,В,Г.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

3. Очікувані результати навчання здобувачів освіти, зміст навчальних предметів, логічна послідовність їх вивчення.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загально предметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання; окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти.

№ з/п Ключові компетентності Компоненти
1 Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас. Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань. Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем
2 Спілкування іноземними мовами Уміння:здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування. Ставлення:критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов. Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.
3 Математична компетентність Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях. Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів. Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації
4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями. Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу
5 Інформаційно-цифрова компетентність Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень. Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач. Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів
6 Уміння вчитися впродовж життя Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість. Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії
7 Ініціативність і підприємливість Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання. Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)
8 Соціальна і громадянська компетентності Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані. Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією. Навчальні ресурси: завдання соціального змісту
9 Обізнаність і самовираження у сфері культури Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства. Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва
10 Екологічна грамотність і здорове життя Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання. Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо. Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

предмети за вибором;

роботу в проектах;

позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Наскрізна лінія Коротка характеристика
Екологічна безпека й сталий розвиток Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь. Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.
Громадянська відповідальність Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок. Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.
Здоров'я і безпека Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище. Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.
Підприємливість і фінансова грамотність Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо). Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньо предметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Зміст кожної освітньої галузі структурується та реалізується за навчальними предметами.

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Освітня програма базової середньої освіти ліцею передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

У рамках навчальних програм подано очікувані результати навчання (знаннєвий, діяльнісний, ціннісний компоненти); пропонований зміст предмета; реалізація в змісті предмета наскрізних змістових ліній; внесок предмета у формування ключових компетентностей (компетентнісний потенціал предмета).

Типова освітня програма забезпечує досягнення здобувачами освіти результатів навчання, визначених Державним стандартом, і ключових компетенцій, визначених Законом України «Про освіту».

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища.

4. Рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти

системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісний підхід, який передбачає постійне включення учнів до різних видів навчально-пізнавальної діяльності, а також практична спрямованість процесу навчання. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язківі наскрізних змістових ліній. Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через організацію освітнього середовища; окремі предмети, роль яких при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною змістовою лінією; предмети за вибором; роботу в проектах; позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Очікувані результати навчання, окреслені в межах кожного предмета, досяжні, якщо використовувати діяльнісний підхід, проблемне навчання, проектні технології, ситуаційні вправи, інтерактивні форми, роботу в парах/групах змінного складу.

Формами організації освітнього процесу можуть бути різні типи уроків, практичні заняття, семінари, конференції, заліки, співбесіди, проєкти (дослідницькі, інформаційні, мистецькі), сюжетно-рольові ігри, екскурсії, віртуальні подорожі тощо.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 квітня 2011 року № 329 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 11травня 2011 року за № 566/19304 та Орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 21 серпня 2013 р. №1222.

Система внутрішнього забезпечення якості складається з таких компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

5. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти.

Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту, на 1 вересня поточного навчального року розпочинають здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року. Початок навчальних занять 0 8.30.

Тривалість уроків для учнів 5-9 класів - 45 хвилин.

Розклад дзвінків для 5-9 класів:

І пара 1-й урок 08.30 - 9.15

2-й урок 09.30 - 10.15

ІІ пара 3-й урок 10.25 - 11.10

4-й урок 11.25 - 12.10

ІІІ пара 5-й урок 12.30 - 13.15

6-й урок 13.25 - 14.10

ІV пара 7-й урок 14.20 - 15.05

8-й урок 15.15 - 16.00

Структура навчального року

Відповідно до статті 10 Закону України “Про повну загальну середню освіту” 2021-2022 навчальний рік організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань -1 вересня.

Рішенням педагогічної ради ліцею «ЕКО»№198 від 30.08.2021р. (протокол № 1) навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 1 вересня по 24 грудня 2021 року;

ІІ семестр - з 10 січня по 31 травня 2022 року;

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули, орієнтовно:

осінні з 24 по 31 жовтня 2021 року,

зимові з 25 грудня 2021 р. по 09 січня 2022 року,

весняні з 27 березня по 03 квітня 2022 року.

Освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується в межах навчального року та триває не менше 175 навчальних днів. Тривалість канікул – не менше 30 календарних днів (ст. 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту»). Якщо таких днів не вистачатиме у зв’язку з державними вихідними, то їх нестачу компенсувати проведенням навчальних екскурсій у 5-9 класах протягом навчального року, записавши на відповідних сторінках класних журналів.

Освітні програми ліцею «ЕКО»№198 мовою зорієнтовані на роботу навчального закладу І-ІІІ ступенів з українською навчання за 5-денним навчальним тижнем.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України „ Про повну загальну середню освіту".

Додаток №2

Навчальний план

з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов

ліцею "ЕКО"№198 на 2021-2022 навчальний рік

(наказ МОН України від 20.04.18 №405, таблиця №10)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5-А,Б,Д 6-Б,Г 7-А,Б
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5+0,5
Українська література 2 2 2
Перша іноземна мова(англ.) 3 2+1 2
Друга іноземна мова (нім.) 2 2 2
Зарубіжна література 2 2 2
Суспільствознавство Інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України» 2
Історія України 1 1
Всесвітня історія 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Мистецтво 2-1 2-1
Математика Математика 4 4
Алгебра 2+1
Геометрія 2
Природознавство Природознавство 2
Біологія 2 2
Географія 2 2
Фізика 2
Хімія 1,5
Технології Трудове навчання 2 2 1
Інформатика 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 1
Фізична культура 3 3 3
Разом 25,5+3 27,5+3-1+1 29+3+0,5-1+1
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 2,5 3,5 3-0,5
Курси за вибором 2 1 0
Етика 1 1
Мій Київ 1
Факультативи 0,5 2,5 2,5
Біологія 0,5
Хімія 0,5
Англійська мова 1
Географія 1 1
Математика 0,5 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32
Всього (без урахування поділу класів на групи) класів на групи) 28+3 31+3 32+3

Директор Олександр НЕДБАЙЛО

Додаток №3

Навчальний план

з навчанням українською мовою і поглибленим

вивченням окремих предметів

ліцею "ЕКО"№198 на 2021-2022 навчальний рік

(наказ МОН України від 20.04.18 №405, таблиця №8)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5-В,Г Математика 6-А,В Математика 7-В,Г Математика
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5+0,5
Українська література 2 2 2
Іноземна мова(англійська) 3 2+1 2+1
Зарубіжна література 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 1
Всесвітня історія 1
Інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України» 2
Мистецтво Мистецтво 1 1 1
Математика Математика 4+2 4+2
Алгебра 2+2
Геометрія 2+0,5
Природознавство Природознавство 2
Біологія 2 2
Географія 2 2
Фізика 2
Хімія 1,5
Трудове навчання 2 2 1
Інформатика 1 1 1
Основи здоров'я 1 1 1
Фізична культура 3 3 3
Години на вивчення спеціалізованих навчальних предметів, курсів 3,5-2+0,5 4-3 4-4
Курси за вибором 1,+0,5 1 0
Етика 1 1
Мій Київ 0,5+0,5
Разом 26+3+0,5 28,5+3 30+3
Додатковий час на факультативи 2-0,5 2,5 2
Іноземна мова(німецька) 1 1 1
Українська мова 0,5
Біологія 0,5
Географія 1 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32
Всього (без урахування поділу класів на групи) класів на групи) 28+3 31+3 32+3

Директор Олександр НЕДБАЙЛО

Додаток №4

Навчальний план

класів з навчанням українською мовою,

вивченням двох іноземних мов

та поглибленим вивченням окремих предметів

ліцею "ЕКО"№198 на 2021-2022 навчальний рік

( наказ МОН України від 20.04.2018 №405, таблиця №10)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
8-Б Математика 8-В Географія 8-А Англійська мова
Мови і літератури Українська мова 2 2 2
Українська література 2 2 2
Перша іноземна мова(англійська) 2 2 2+3
Друга іноземна мова(німецька) 2 2 2+1
Зарубіжна література 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1,5 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1
Основи правознавства
Мистецтво Мистецтво 1 1 1
Математика Математика
Алгебра 2+3 2+1 2
Геометрія 2+1 2+0,5 2
Природознавство Природознавство
Біологія 2 2 2
Географія 2 2+1 2
Фізика 2 2 2
Хімія 2 2 2
Технології Трудове навчання 1 1 1
Інформатика 2-0,5 2 2-0,5
Здоров’я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 1
Фізична культура 3 3 3
Разом 29,5+3+4-0,5 29,5+3+2,5 29,5+3+3,5
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 3,5-3,5 3,5-2,5=1 3,5-3,5
Факультативи 0 1 0
Англійська мова 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 33 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) класів на групи) 33+3 33+3 33+3

Директор О.Б.Недбайло

Додаток №5

Навчальний план

класів з навчанням українською мовою,

вивченням двох іноземних мов

та поглибленим вивченням окремих предметів

ліцею "ЕКО"№198 на 2021-2022 навчальний рік

( наказ МОН України від 20.04.2018 №405, таблиця №10)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
9-Г Поглиблена математика 9-В Поглиблена географія 9-Б Поглиблена українська мова та література 9-А Вивчення двох іноземних мов
Мови і літератури Українська мова 2 2 2+2 2
Українська література 2 2 2+2 2
Перша іноземна мова(англійська) 2 2 2 2+1
Друга іноземна мова(німецька) 2 2 2 2
Зарубіжна література 2 2 2 2
Суспільство- знавство Історія України 1,5 1,5 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1 1
Основи правознавства 1 1 1 1
Мистецтво Мистецтво 1 1 1 1
Математика Математика
Алгебра 2+3 2+1 2 2+1
Геометрія 2+1 2 2 2
Природо- знавство Природознавство
Біологія 2 2 2 2
Географія 1,5 1,5+1,5 1,5 1,5
Фізика 3 3 3 3
Хімія 2 2 2 2
Технології Трудове навчання 1 1 1 1
Інформатика 2-0,5 2-0,5 2-0,5 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров'я 1-0,5 1 1-0,5 1
Фізична культура 3-1 3 3-1 3
Разом 31+3-2+2+2 31+3-0,5+0,5+2 31+3-2+2+2 31+3+2
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 2-2 2-2 2-2 2-2
Факультативи 0 0 0 0
Гранично допустиме навчальне навантаження 33 33 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) класів на групи) 33+3 33+3 33+3 33+3

Директор О.Б.Недбайло

Кiлькiсть переглядiв: 492

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.